Fotbalové hřiště SK Prace

stanovy SK

S T A N O V Y

Sportovního Klubu Prace

______________________________________________________

I.

Základní ustanovení

SK Prace(dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

SK byl založen v roce 1922 jako Tělocvičná jednota Sokol. Později existoval pod názvem SK Prace a to v letech 1943 – 1946. Od roku 1946 – 2009 pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Prace

Sídlem SK je Ponětovská 161, Prace u Brna, 664 58.

 

II.

Poslání a cíle

Základním posláním SK je:

 1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
 4. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 5. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
 6. hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
 7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

III.

Orgány SK

Orgány SK jsou:

 1. valná hromada,
 2. výkonný výbor,
 3. revizní komise.

Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK s hlasem rozhodujícím. Schůze valné hromady se konajínejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá třetina členů SK, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

 1. rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
 2. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK,
 3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK,
 4. volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté,
 5. rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem,
 6. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK,
 7. stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období.

 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň třípětinové většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů SK, koná se do čtrnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.             

Valnou hromadu svolává předseda SK nebo jím pověřený zástupce.

 Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 Výkonný výbor zejména:

 1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 2. organizuje a řídí činnost SK,
 3. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,
 4. schvaluje rozpočet SK a příspěvky oddílům,
 5. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy
 6. spolupracuje se sportovními svazy,
 7. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními SK, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
 8. k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

IV.

Společné zásady členství

 1. Členem SK se může stát na základě své svobodné vůlekaždá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s posláním SK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
 2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
 3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem (organizační řád).

 

V.

Práva a povinnosti členů

 Základní práva řádných členů SK jsou:

 1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SK jako celku a to za podmínek stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů též za podmínek jejich soutěžních řádů,
 2. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
 3. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech SK,
 4. účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
 5. volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů SK.

 Základní povinnosti řádného člena jsou:

 1. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisySK a základní etické a mravní normy sportovce,
 2. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK,
 3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
 4. řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,
 5. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 Řádné členství zaniká:

 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutím pro neplnění zákl. povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
 3. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
 4. úmrtím člena či zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

 

VI.

Oddíly

 Oddíl je základním článkem SK,který nemá právní subjektivitu.

 Oddíl je zřizován např. podlepříslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v SK provozováno, podle věku členů apod.)

 O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje výkonný výbor.

 

VII.

Majetek SK a hospodaření

 Zdrojem majetku SK  jsou zejména:

 1. příspěvky členů SK,
 2. příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností SK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné, kulturní a turistické činnosti,
 3. příspěvky a dotace od sportovních svazů,
 4. státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,
 5. majetek převedený do vlastnictví SK členem SK nebo jinou osobou či organizací.

 Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 Zásady hospodaření upravuje interní předpis SK.

 Vlastní činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK.

 

VIII.

Jednání jménem SK

Jménem SK jedná předseda nebo místopředseda, i samostatně. Dále může za SK jednat jiná osoba na základě písemného pověření předsedou.

 

 V Praci dne 22. června 2009


SK Prace 2019 | webdesign budulinek.net